Kameraövervakning

Behandling av personuppgifter 
För att skapa trygghet för våra kunder och hyresgäster sitter kameror monterade i de gemensamma kundytorna. Materialet som spelas in hanteras enligt gällande lagar som beskrivs nedan. Informationsskyltar om att kamerabevakning sker sitter vid entréerna in till centrumet.
Rättslig grund och ändamål
Den rättsliga grunden som Valbo Köpcentrum använder vid kamerabevakning är intresseavvägning. Det innebär att en intresseavvägning görs mellan Valbo Köpcentrums intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. Anledningen till att Valbo Köpcentrum använder kameror på vissa platser är för att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk. Valbo Köpcentrums intresse av att kamerabevaka vägs mot de enskilda personernas intresse av att inte bli filmade.

Lagring och utlämnande
Materialet lagras i en vecka innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott.
Endast en begränsad krets personer har tillgång till materialet och det kan komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten, kommun eller annan myndighet.

Kundens rättigheter
Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste Valbo Köpcentrum ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.

Begäran
Om du vill begära ut någon information så kan du kontakta oss via mail till [email protected] 
Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsmyndigheten.